“Păziţi-vă de proroci minciunoşi. Ei vin îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sânt nişte lupi răpitori.”

(Matei 7:15)

În predica de pe munte, Domnul Isus ne avertizează clar să ne ferim de aşa zis “poroci minciunoşi”. Evident apare următoare întrebare: Dar care sunt aceşti proroci minciunoşi? Sigur, pentru a răspunde la ea, am căutat răspuns în cartea de căpătâi a unui creştin, la principala sursa a adevărului- Sfînta Scriptură!

În Biblie se vorbeşte despre prorocii minciunoşi şi în Vechiul Testament. Deci cum recunoaştem prorocii minciunoşi conform Vechiului Testament:

  • “Preoţii n-au întrebat: „Unde este Domnul?” Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, prorocii au prorocit prin Baal şi au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor.” (Ieremia 2:8)
  • ” Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?”” (Ieremia 5:31)
  • “11 „Prorocii şi preoţii sunt stricaţi; le-am găsit răutatea chiar şi în Casa Mea, zice Domnul. …13 În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au prorocit pe Baal şi au rătăcit pe poporul Meu, Israel!14 Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, aşa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui, toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma, şi locuitorii Ierusalimului, ca Gomora.” 16 … Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. 17 Ei spun celor ce Mă nesocotesc: „Domnul a zis: „Veţi avea pace” şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: „Nu vi se va întâmpla niciun rău.”” (Ieremia 24:11-17)

Deci din descrierea prorocilor minciunoşi în Vechiul Testament, observăm următoarele:

-nu caută pe Domnul, umblă după ceea ce este de nici un ajutor;

-prorocesc neadevăruri, au scop de a stăpâni;

-sunt stricaţi, precurvari, trăiesc în minciună, întăresc pe cei răi aceştia neîntorcându-se de la răutatea lor, nu spun Cuvântul Domnului, încurajează pe cei ce trăiesc după plăcerile inimii lor.

 

Să vedem ce ne învaţă Noul Testament despre prorocii minciunoşi, cum îi vom cunoaşte?

  • “Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Matei 7:16-20)”
  • “Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeţi.Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Marcu 21-22)
  •  “În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. … Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi!După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.” ( 2Petru 2:1-3, 13-15)
  • ” Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii.” ( 1Ioan 4:1-6)

Din aceste texte observăm următoarele:

-îi vom cunoaşte după roadele lor;

-vor face minuni pentru a ne înşela;

-se vor lepăda de Stăpân, vor căuta câştig, fericirea lor e să trăiască ziua în amiaza mare, se pun pe chefuit, le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcuit. Au părăsit calea cea dreaptă şi au urmat pe Balaam.

-ei nu îl mărturisesc pe Isus, ei sunt din lume ( “închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Galateni 5:20-21) vorbesc ca din lume şi lumea îi ascultă.

 

Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de ei?

“Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.” (Ieremia 23:16)

“Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.  Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” (Matei 24:11-13)

Păziţi-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte.” (Marcu 13:23)

” Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii.” ( 1Ioan 4:1-6)

Deci noi trebuie să:

-nu ascultăm cuvintele lor;

-să răbdăm până şa sfârşit;

-să ne păzim de ei;

-să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să cunoaştem Cuvântul Lui, pentru a putea deosebi Duhul adevărului de duhul rătăcirii.

Să vedem care vor fi urmările acestor proroci minciunoşi:

” Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoşi şi arăt ca înşelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi şi le prefac ştiinţa în nebunie.”  (Isaia 44:25)

”  În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii mincinoşi şi duhul necurat.” (Zaharia 13:2)

“De aceea, calea lor va fi lunecoasă şi întunecoasă, vor fi împinşi şi vor cădea; căci voi aduce nenorocirea peste ei în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul. … De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”” (Ieremia 23:15)

“Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”” (Matei 7:22-23)

 

Deci este clar că ei vor fi pedepsiţi de Dumnezeu pentru ceea ce fac.

Tu, pe cine asculţi? pe cei care sunt de la Dumnezeu sau prorocii minciunoşi? Sau poate eşti unul dintre ei?

Advertisements